Järjestöt ja maakunta yhteistyössä

Uuden maakunnan rakentaminen edellyttää uudenlaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kanavien luomista. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on hyvinvoivan ja vetovoimaisen maakunnan sydän.

Tuhannet pirkanmaalaiset järjestöt ja yhdistykset edistävät kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä arjen tarpeista syntynein keinoin. Ne toteuttavat asukasosallisuutta käytännössä joka päivä. Maakunta- ja sote-uudistuksessa on huolehdittava siitä, että Pirkanmaan järjestöillä on turvatut toimintaedellytykset ja tunnustettu asema maakunnan kumppaneina.

Maakunnan ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana maakuntien perustamista. Muutosvaiheessa tulee huolehtia siitä, ettei avustamiseen synny katkoksia. Katkokset voivat pahimmillaan johtaa järjestöjen toiminnan päättymiseen. Maakuntarahoituksen malleja rakennettaessa on myös huolehdittava, ettei maakunnan rahoitus muodostu esteeksi järjestöjen veikkaustuotoista saamalle rahoitukselle tai päinvastoin.

Maakunnilla on jatkossa lain mukainen yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa, mutta sen konkretistoimiseksi tarvitaan maakunnan tasolla selkeät tavoitteet, rakenteet ja resurssit järjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Maakuntastrategian oheen tarvitaan maakunnallinen järjestö- ja kansalaisyhteiskuntastrategia.

Pirkanmaalla järjestöjen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluun teemaryhmien jäseninä. Järjestö 2.0 -hanke on tukenut järjestöjen valmiuksia osallistua valmistelutyöhön. Valmistelussa karttuneita kokemuksia ja yhteistyön muotoja on syytä hyödyntää myös jatkossa.

Maakuntavalmistelun osallistumisen teemaryhmä on järjestöjen ja muiden toimijoiden aktiivisella osallistumisella suunnitellut maakunnalle asukkaiden osallistumisen toimintamallin ja kansalaisten suoran ja edustuksellisen osallistumisen työkalut ja periaatteet.

Tavoitteet maakuntayhteistyölle Pirkanmaalla

  1. Järjestöneuvottelukunnan perustaminen maakuntaan
  2. Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen maakuntaan
  3. Järjestöjen osallistuminen maakuntastrategian ja palvelulupauksen laatimiseen
  4. Erillisen järjestö- ja kansalaisyhteiskuntastrategian laatiminen osaksi tulevaisuuden maakuntastrategiaa

Hyödyllisiä resursseja