Järjestöt epätietoisia maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa järjestöjen toimintaympäristöä. Hallituksen esittämässä mallissa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää suurelta osin kuntien tehtäväksi. Jos uusi malli astuu voimaan, onkin olennaista luoda toimivat yhteistyökäytännöt järjestöjen, maakuntien ja kuntien välille. Elokuussa julkistetussa Pirkanmaan järjestöselvityksessä maakunta- ja sote-uudistus nousee esille yhtenä eniten yhdistysten toimintaan lähivuosina vaikuttavista muutoksista. Kysymys on luonnollisesti keskeinen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Maakunnan järjestöille tehdystä kyselystä kuvastuu epätietoisuus maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Kyselyyn vastanneista sote-järjestöistä melkein 60 % kokee saaneensa huonosti tai ei lainkaan tietoa siitä, miten maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Sote-järjestöistä vajaa kolmannes arvelee uudistuksen vaikuttavan kielteisesti järjestön toimintaan, kun muun alan yhdistyksille uudistus näyttäytyy enemmän neutraalina. Huomionarvoista on myös, että puolet sote-järjestöistä katsoo maakunta- ja sote-uudistuksen vaikuttavan kielteisesti yhdistyksen toiminnan kohderyhmän hyvinvointiin. Positiivisiin vaikutuksiin uskoo hieman harvempi kuin joka viides yhdistys.

Pirkanmaalla järjestöt ovat osallistuneet maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluun teemaryhmien jäsenenä. Kuitenkin Pirkanmaan järjestöselvityksessä vain 14 % yhdistyksistä koki pääsevänsä vaikuttamaan uudistuksen sisältöön ja yhdistyksiä koskettaviin muutoksiin hyvin tai erittäin hyvin.

Tulos saattaa johtua siitä, että osa sote-järjestöistä on osallistunut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun teemaryhmiin, kun taas viralliseen valmistelutyöhön osallistumattomat järjestöt voivat kokea jääneensä sivuraiteelle.

Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke teki kyselyn myös valmistelun teemaryhmissä mukana olleille järjestöjen edustajille. Tämän kyselyn tulokset vahvistavat sitä kuvaa, että valmistelussa mukana olleet järjestöt kokevat vaikutusmahdollisuudet suhteellisen hyviksi. Teemaryhmissä toimineista 60 % koki, että järjestökentän ääni on tullut kuulluksi Pirkanmaan maakunta- ja sote-valmistelussa.

Lue koko julkaisu: Yhdistykset mukana muutoksessa. Pirkanmaan järjestöselvitys 2018.